Экспертная система Delphi.int.ru

Сообщество программистов
Общение, помощь, обмен опытом

Логин:
Пароль:
Регистрация | Забыли пароль?

Delphi.int.ru Expert

Другие разделы портала

Переход к вопросу:

#   

Статистика за сегодня:  


Лучшие эксперты

Подробнее »Вопрос # 5 813

/ вопрос открыт /

Доброго времени суток, уважаемые эксперты! прошу прощения за беспокойство думаю я не отниму у вас много времени ... я пишу шахматы ... и не могу выставить фигуры.... я раньше никогда не писал с помощью ооп, вот осваиваю ... прошу показать на ошибку в конструкторе... что бы я мог выставить фигуры и дальше заняться дрэг энд дропом....

Приложение:
 1. unit Unit1;
 2.  
 3. interface
 4.  
 5. uses
 6. Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 7. Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;
 8.  
 9. type
 10. TForm1 = class(TForm)
 11. procedure FormCreate(Sender: TObject);
 12. // procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 13. private
 14. // Function Shah(color : string) : boolean; // ìåòîä äëÿ ïðîâåðêè íà øàõ
 15. // procedure OnImageDrop(Sender, Source: TObject; PosX, PosY: Integer);
 16. // procedure OnImageOver(Sender, Source: TObject; PosX, PosY: Integer;
 17. // State: TDragState; var Accept: Boolean);
 18.  
 19. { Private declarations }
 20. public
 21. { Public declarations }
 22. end;
 23. //--------------------------------------------------------------------
 24. TDoska=class(Tpanel) {ÊËÀÑÑ - ÄÎÑÊÀ}
 25. private
 26. Dx,Dy:Integer;// êîîðäèíàòû êëåòêè
 27. public
 28. property PosX:Integer read Dx write Dx;
 29. property PosY:Integer read Dy write Dy;
 30. end;
 31. //-----------------------------------------------------------------------
 32. TFigura = class(TImage)
 33. private
 34. X,Y: Integer;
 35. FColor: string;
 36. property PosX:Integer read X write X;
 37. property PosY:Integer read Y write Y;
 38. property Color:string read FColor write FColor;
 39.  
 40. //Ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü õîäà
 41. //function Hod(PosX,PosY:integer): boolean; virtual; abstract;
 42. //Ïðîâåðÿåò íà îòñóòñâèå çàíÿòûõ êëåòîê ïà ïóòè õîäà
 43. //function Jump(PosX,PosY:integer): boolean;
 44. //procedure Del; //Ïðîèçâîäèò óäàëåíèå ñðóáëåííîé ôèãóðû
 45. constructor Create(PosX,PosY:Integer);
 46. end;
 47. //-----------------------------------------------------------------------
 48. // ïîäêëàññû
 49. TPeshka = class(TFigura)
 50. private
 51. // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 52. end;
 53. TLadja = class(TFigura)
 54. private
 55. // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 56. end;
 57. TKing = class(TFigura)
 58. private
 59. // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 60. end;
 61. TOficer = class(TFigura)
 62. private
 63. // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 64. end;
 65. TQueen = class(TFigura)
 66. private
 67. // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 68. end;
 69. TKon = class(TFigura)
 70. private
 71. // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 72. end;
 73.  
 74. //-----------------------------------------------------------------------
 75. var
 76. Form1: TForm1;
 77. PanelArray: array[1..8,1..8]of TPanel; //ìàññèâ èç ïàíåëåé
 78. PosX,PosY:Integer; //ïîëîæåíèÿ äëÿ ôèãóð
 79. LabelArray: array[1..32] of TLabel; // ìàññèâ èç ìåòîê
 80. NextTurn: string; //öâåò
 81. Figures: array[1..32] of TFigura; //ôèãóðû
 82. doska:array[1..8,1..8] of Tdoska;
 83. i,X,Y:Integer;
 84. implementation
 85. {$R *.dfm} {$R Figures.res}
 86.  
 87. //----------------------------------------------------------------------------
 88. constructor TFigura.Create(PosX,PosY:integer);
 89. begin
 90. inherited Create(Form1);
 91. dragmode:= dmAutomatic;
 92. //OnDragDrop := form1.OnImageDrop;
 93. // OnDragOver := Form1.OnImageOver;
 94. {Ñîáûòèå Drag&Drop ðàçäåëåíî íà äâà: DragOver è DragDrop, êîòîðûå
 95. îòâå÷àþò çà ïåðåíîñ îáúåêòà è áðîñàíèå åãî íà äðóãîé îáúåêò, ñîîòâåòñòâåííî.}
 96. if PosY > 4 then
 97.  
 98. begin
 99. Picture.Bitmap. LoadFromResourceName(HInstance, 'BLACK_'
 100. + Self.ClassName);
 101. Fcolor := 'BLACK_'; {öâåò ôèãóðû. Ââåäåì óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå}
 102. end
 103. else
 104. begin
 105. Picture. Bitmap.LoadFromResourceName(HInstance, 'WHITE_'
 106. + Self.ClassName);
 107. Fcolor :='WHITE_' ; {öâåò ôèãóðû. Ââåäåì óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå}
 108. end;
 109. Width := 40; //óêàçûâàåì âûñîòó íàøåé êàðòèíêè
 110. Height := 40; //Óêàçûâàåì øèðèíó íàøåé êàðòèíêè
 111. Figures[i].Parent:=PanelArray[posX,posY];
 112. Transparent:=True;
 113. Figures[i].posX:=X; // çàïîìèíàåì êîîðäèíàòû ôèãóðû
 114. Figures[i].posY:=Y;
 115.  
 116. end;
 117.  
 118. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); //ñîçäàíèå ôîðìû
 119. var x,y,i:Integer; //ïåðåìåííûå
 120. begin
 121. for x:=1 to 8 do //îòñ÷åò ïî ãîðèçîíòàëè
 122. for y:=1 to 8 do //îòñ÷åò ïî âåðòèêàëè
 123. begin
 124. PanelArray[x,y]:= TDoska.Create(Self); //ñîçäàíèå ïàíåëè
 125. with PanelArray[x,y] do
 126. begin
 127. parent:=form1; //îïðåäåëåíèå ðîäèòåëÿ
 128. PosX:=x;
 129. PosY:=y;
 130. Width:=50; //øèðèíà è âûñîòà
 131. Height:=50;
 132. Top:=20+50*(y-1);
 133. Left:=20+50*(x-1);
 134. if (x+y) mod 2 = 1 then //÷åðåäîâàíèå öâåòîâ
 135. Color:=clBlack //áåëîãî è ÷åðíîãî
 136. else
 137. Color:=clWhite;
 138. end;
 139. end;
 140. for i:=1 to 8 do // ñîçäàíèå è ðàññòàíîâêà ìåòîê
 141. begin
 142. LabelArray[i]:=TLabel.create(Form1);
 143. LabelArray[i+8]:=TLabel.Create(Form1);
 144. LabelArray[i+16]:=TLabel.create(Form1);
 145. LabelArray[i+24]:=TLabel.create(Form1);
 146. LabelArray[i].Parent:=form1;
 147. LabelArray[i+8].Parent:=form1;
 148. LabelArray[i+16].Parent:=form1;
 149. LabelArray[i+24].Parent:=form1;
 150. LabelArray[i].Top:=41+(i-1)*50;
 151. LabelArray[i+8].Top:=41+(i-1)*50;
 152. LabelArray[i+16].Top:=424;
 153. LabelArray[i+24].Top:=6;
 154. LabelArray[i].Left:=5;
 155. LabelArray[i+8].Left:=429;
 156. LabelArray[i+16].Left:=41+(i-1)*50;
 157. LabelArray[i+24].Left:=41+(i-1)*50;
 158. LabelArray[i].Caption:=IntToStr(9-i);
 159. LabelArray[i+8].Caption:=IntToStr(9-i);
 160. LabelArray[i+16].Caption:=chr(64+i);
 161. LabelArray[i+24].Caption:=chr(64+i);
 162. end;
 163.  
 164. Figures[1]:=TPeshka.Create(5,5);
 165.  
 166.  
 167.  
 168.  
 169. end;
 170.  
 171. end.


Ruslan1993 Вопрос ожидает решения (принимаются ответы, доступен мини-форум)

Вопрос задал: Ruslan1993 (статус: Посетитель)
Вопрос отправлен: 13 декабря 2011, 17:52
Состояние вопроса: открыт, ответов: 0.


Мини-форум вопроса

Всего сообщений: 6; последнее сообщение — 13 декабря 2011, 22:40; участников в обсуждении: 3.
Ruslan1993

Ruslan1993 (статус: Посетитель), 13 декабря 2011, 18:00 [#1]:

забыл сказать , фигуры находяться в ресурсном файле figures.res
bugmenot

bugmenot (статус: 3-ий класс), 13 декабря 2011, 20:42 [#2]:

Благодаря программированию этого сайтика комментарии превратились в нечитаемое гно. Выкладывайте код на http://everfall.com/paste
виконання програми розпочинається з того самого мiсця, де призупинилося.

Ruslan1993

Ruslan1993 (статус: Посетитель), 13 декабря 2011, 20:53 [#3]:

я копирнул, а что там делать куда сохранять
Ruslan1993

Ruslan1993 (статус: Посетитель), 13 декабря 2011, 20:53 [#3]:

я копирнул, а что там делать куда сохранять
Ruslan1993

Ruslan1993 (статус: Посетитель), 13 декабря 2011, 20:55 [#4]:

unit Unit1;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;
 
type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
  Function Shah(color : string) : boolean; 
 procedure OnImageDrop(Sender, Source: TObject; PosX, PosY: Integer);
  procedure OnImageOver(Sender, Source: TObject; PosX, PosY: Integer;
         State: TDragState; var Accept: Boolean);
 
  { Private declarations }
   public
  { Public declarations }
 end;
//--------------------------------------------------------------------
 TDoska=class(Tpanel)  
 private
 Dx,Dy:Integer;// 
 public
 property PosX:Integer read Dx write Dx;
 property PosY:Integer read Dy write Dy;
 end;
//-----------------------------------------------------------------------
TFigura = class(TImage)
 private
  X,Y: Integer;
  FColor: string;
  property PosX:Integer read X write X;
  property PosY:Integer read Y write Y;
  property Color:string read FColor write FColor;
 
 
function Hod(PosX,PosY:integer): boolean; virtual; abstract;
 
function Jump(PosX,PosY:integer): boolean;
procedure Del; 
  constructor Create(PosX,PosY:Integer);
end;
//-----------------------------------------------------------------------
 
TPeshka = class(TFigura)
 private
 //  Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 end;
TLadja = class(TFigura)
 private
 //  Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 end;
TKing = class(TFigura)
 private
 // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 end;
TOficer = class(TFigura)
 private
 // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 end;
TQueen = class(TFigura)
 private
  // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 end;
TKon = class(TFigura)
 private
  // Function Hod(X : Tpoint): boolean; override;
 end;
 
//-----------------------------------------------------------------------
var
 Form1: TForm1;
 PanelArray: array[1..8,1..8]of TPanel; 
 PosX,PosY:Integer;         
 LabelArray: array[1..32] of TLabel; 
 NextTurn: string;       
 Figures: array[1..32] of TFigura; 
 doska:array[1..8,1..8] of Tdoska;
 i,X,Y:Integer;
implementation
{$R *.dfm} {$R Figures.res}
 
//----------------------------------------------------------------------------
constructor TFigura.Create(PosX,PosY:integer);
begin
 inherited Create(Form1);
 dragmode:= dmAutomatic;
 //OnDragDrop := form1.OnImageDrop;
 // OnDragOver := Form1.OnImageOver;
       if PosY > 4 then
 
     begin
      Picture.Bitmap. LoadFromResourceName(HInstance, \'BLACK_\'
       + Self.ClassName);
      Fcolor := \'BLACK_\'; 
     end
   else
     begin
      Picture. Bitmap.LoadFromResourceName(HInstance, \'WHITE_\'
       + Self.ClassName);
      Fcolor :=\'WHITE_\' ; 
     end;
   Width := 40;
   Height := 40;
   Figures[i].Parent:=PanelArray[X,Y];
   Transparent:=True;
   Figures[i].X:=posX;
   Figures[i].Y:=posY;
 
end;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var x,y,i:Integer; 
begin
 for x:=1 to 8 do 
  for y:=1 to 8 do 
   begin
    PanelArray[x,y]:= TDoska.Create(Self);
    with PanelArray[x,y] do
    begin
     parent:=form1;   
     PosX:=x;
     PosY:=y;
     Width:=50;     
     Height:=50;
     Top:=20+50*(y-1);
     Left:=20+50*(x-1);
     if (x+y) mod 2 = 1 then  
      Color:=clBlack    
     else
      Color:=clWhite;
    end;
  end;
 for i:=1 to 8 do   
  begin
   LabelArray[i]:=TLabel.create(Form1);
   LabelArray[i+8]:=TLabel.Create(Form1);
   LabelArray[i+16]:=TLabel.create(Form1);
   LabelArray[i+24]:=TLabel.create(Form1);
   LabelArray[i].Parent:=form1;
   LabelArray[i+8].Parent:=form1;
   LabelArray[i+16].Parent:=form1;
   LabelArray[i+24].Parent:=form1;
   LabelArray[i].Top:=41+(i-1)*50;
   LabelArray[i+8].Top:=41+(i-1)*50;
   LabelArray[i+16].Top:=424;
   LabelArray[i+24].Top:=6;
   LabelArray[i].Left:=5;
   LabelArray[i+8].Left:=429;
   LabelArray[i+16].Left:=41+(i-1)*50;
   LabelArray[i+24].Left:=41+(i-1)*50;
   LabelArray[i].Caption:=IntToStr(9-i);
   LabelArray[i+8].Caption:=IntToStr(9-i);
   LabelArray[i+16].Caption:=chr(64+i);
   LabelArray[i+24].Caption:=chr(64+i);
  end;
 
 Figures[1]:=TPeshka.Create(5,5);
 
 
 
 
end;
 
end.
Ruslan1993

Ruslan1993 (статус: Посетитель), 13 декабря 2011, 21:06 [#5]:

http://www.everfall.com/paste/id.php?b0toxlzpjgkk

или вот . я выложил по предлжению bugmenot.
Ерёмин А.А.

Ерёмин А.А. (статус: *Администратор), 13 декабря 2011, 22:40 [#6]:

Про местный paste вы не знаете, видимо. Приложения починю.

Чтобы оставлять сообщения в мини-форумах, Вы должны авторизироваться на сайте.

Версия движка: 2.6+ (26.01.2011)
Текущее время: 30 мая 2023, 00:10
Выполнено за 0.05 сек.
Рейтинг@Mail.ru